Projekti taust

Xbrl.eesti.ee veebileht on loodud e-aruandluse projekti jaoks. E-aruandluse projekti eesmärgiks on lihtsustada aruandluskohustuse korraldust, st et aruandluskohustuslane esitab riigi poolt nõutud näitajad kokkulepitud formaadis ühekordselt, ühest kohast ja esitatud andmeid saavad oma tööks kasutada nii erasektor kui erinevad ametkonnad vastavalt antud õigustele. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse XBRL standardit, mis võimaldab lihtsustada andmete esitamist ja töötlemist ning parandab ka aruannete kvaliteeti.

 

Enne XBRL taksonoomial põhineva aruandluse korraldust pidi aruandluskohustuslased andma oma tegemistest ja majandusnäitajatest aru erinevatele ametkondadele, nt maakohtute registriosakondadele, Maksu- ja Tolliametile, Statistikaametile. Erinevad ametkonnad kogusid aruandeid kas paberkandjal või elektrooniliselt. Riik kulutas palju ressurssi selleks, et paberil või failina esitatud andmeid töödelda ja andmebaasi kujule viia.

 

Nimetatud projekti esimeses etapis oli eesmärgiks seatud majandusaasta aruannete koostamise ja äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitamise lihtsustamine. Rohkem informatsiooni projekti kohta, sh projekti eesmärgi kirjeldus, lähteülesanne, projekti koordineerimiseks loodud valitsuskomisjoni koosolekute protokollid, ülevaated projekti seisust, teemakohased artiklid ja muu projektiga seonduv materjal on kättesaadav ajaveebist.

 

XBRL ehk eXtensible Business Reporting Language on informatsiooni edastamise platvorm, mis on XML põhine ja sobib hästi äri- ja rahandusalase informatsiooni kiiremaks, tõhusamaks ja madalamate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ning analüüsimiseks. XBRL standardit arendab mittetulunduslik assotsiatsioon XBRL International, mis koosneb ligi 1000 ettevõtjast, organisatsioonist ja valitsusasutusest. Tegemist on avatud standardiga ja ei nõua kasutajatelt litsentside jm seotud tasusid. XBRL-põhise aruandluse juurutamist on alustatud ülemaailmselt (nt Rootsis, Taanis, Hollandis, Itaalias, Inglismaal, Belgias jne).

 

Kõige olulisemaks osaks XBRL standardi kasutamise ja aruannete struktureeritud esitamise käivitamisel on tsentraalse majandusaasta aruande taksonoomia kokkuleppimine ja riiklikul tasandil kinnitamine. Taksonoomia sisuks on elementide loend, milles igale näitajale ehk andmeühikule antakse oma tag (märgend), mis hiljem võimaldab arvutil andmeid lihtsalt ja kiirelt töödelda. Aruannete esitajatele ja nende audiitoritele luuakse infotehnoloogiline keskkond, kus nad saavad aruande koostada, kontrollida, allkirjastada, lisada ka audiitori aruande ja registrile esitada.