Esileht

Allikas: xbrl.eesti.ee

Xbrl.eesti.ee veebileht on loodud e-aruandluse projekti jaoks. E-aruandluse projekti eesmärgiks on lihtsustada aruandluskohustuse korraldust, st et aruandluskohustuslane esitab riigi poolt nõutud näitajad kokkulepitud formaadis ühekordselt, ühest kohast ja esitatud andmeid saavad oma tööks kasutada nii erasektor kui erinevad ametkonnad vastavalt antud õigustele. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse XBRL standardit, mis võimaldab lihtsustada andmete esitamist ja töötlemist ning parandab ka aruannete kvaliteeti. Praegu annavad aruandluskohustuslased oma tegemistest ja majandusnäitajatest aru erinevatele ametkondadele, nt maakohtute registriosakondadele, Maksu- ja Tolliametile, Statistikaametile, kuid selleks puudub ühtne kanal. Erinevad ametkonnad koguvad aruandeid kas paberkandjal või elektrooniliselt. Riik kulutab palju ressurssi selleks, et paberil või failina esitatud andmeid töödelda ja andmebaasi kujule viia. Praegu toimiv aruandluskorraldus on koormav nii andmete esitajale kui riigile. Nimetatud projekti esimeses etapis on eesmärgiks seatud majandusaasta aruannete koostamise ja äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitamise lihtsustamine. Rohkem informatsiooni projekti kohta, sh projekti eesmärgi kirjeldus, lähteülesanne, projekti koordineerimiseks loodud valitsuskomisjoni koosolekute protokollid, ülevaated projekti seisust, teemakohased artiklid ja muu projektiga seonduv materjal on kättesaadav ajaveebist.

XBRL ehk eXtensible Business Reporting Language on informatsiooni edastamise platvorm, mis on XML põhine ja sobib hästi äri- ja rahandusalase informatsiooni kiiremaks, tõhusamaks ja madalamate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ning analüüsimiseks. XBRL-i arendab mittetulunduslik assotsiatsioon XBRL International, mis koosneb ligi 250-st ettevõtjast, organisatsioonist ja valitsusasutusest. Tegemist on avatud standardiga ja ei nõua kasutajatelt litsentside jm seotud tasusid. XBRL-põhise aruandluse juurutamist on alustatud Rootsis, Taanis, Hollandis, Itaalias, Inglismaal ja Belgias. Kõige olulisemaks osaks XBRL-i kasutamise ja aruannete struktureeritud esitamise käivitamisel on tsentraalse majandusaasta aruande taksonoomia kokkuleppimine ja riiklikul tasandil kinnitamine. Taksonoomia sisuks on elementide loend, milles igale näitajale ehk andmeühikule antakse oma tag (märgend), mis hiljem võimaldab arvutil andmeid lihtsalt ja kiirelt töödelda. Aruannete esitajatele ja nende audiitoritele luuakse infotehnoloogiline keskkond, kus nad saavad aruande koostada, kontrollida, allkirjastada, lisada audiitori arvamuse ja edastada.

Käesolevalt veebilehelt leiab hetkel majandusaasta aruande taksonoomia tehnilised failid, taksonoomia standardi tehnilise kirjelduse ja ka mõned näidisaruanded. Eestis arendatavate taksonoomiatega saab tutvuda siin.

Välja otsitud andmebaasist "http://xbrl.eesti.ee/index.php/Esileht"
Personaalsed tööriistad